Medezeggenschap

Binnen de stichting KindPunt wordt de medezeggenschap op twee niveaus vormgegeven.

Op bestuursniveau een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die uit ouders en medewerkers bestaat. Op kindcentra niveau een medezeggenschapsraad (MR) die uit ouders en medewerkers van dat kindcentrum bestaat.

De GMR bestaat uit 10 leden, elk kindcentrum is met een ouder en een medewerker vertegenwoordigd. Het jaarverslag van de GMR over het jaar 2023 vindt u hier.