Lid Raad van Toezicht stichting KindPunt

De RvT van stichting KindPunt zoekt een nieuw lid. KindPunt is een stichting voor protestants-christelijk basisonderwijs in Meppel. Onder de stichting vallen zes kindcentra, die elk wordt aangestuurd door een locatiedirecteur. Het College van Bestuur bestaat uit één bestuurder en rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Toezicht (RvT).

Kernwaarden KindPunt

Het kind is het centrale punt en uitgangspunt van ons onderwijs. Dat heeft belangrijke consequenties voor onze aanpak en onze kijk op het kind. Niet de leerkracht, de onderwijsmethode, de citotoets en zelfs de ouder niet, maar het kind is ijkpunt van onze aanpak. Om een kind centraal te kunnen stellen, spelen ouders en leerkrachten natuurlijk een onmisbare rol. Kindcentraal onderwijs is zichtbaar en voelbaar op school. Voor leerkrachten, ouders, maar vooral voor het kind.
Leren gaat bij ons voornamelijk om het kind leren kennen. Wij leren dus net zo veel als het kind zelf. Het vraagt nogal wat lef en liefde om het kind voorop te stellen in het aanbieden van het onderwijs. Dat we onze kunde en leerdoelen dienstbaar willen inzetten op dat wat een kind onuitgesproken nodig heeft. Daarom is het kind kennen de eerste stap om op avontuur te gaan en te ontdekken. Een kind is in onze ogen en harten meer dan onze kunde of leerdoelen. Wij noemen het kindcentraal onderwijs.
Meer informatie kunt u vinden op de website van KindPunt.

Samenstelling en taken RvT

De RvT bestaat reglementair uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden. De huidige RvT bestaat uit vier leden. De RvT benoemt een voorzitter en een vice-voorzitter uit haar midden en de leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.
De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van bestuur en op de gang van zaken binnen de stichting, een en ander met het oog op de belangen van de stichting. De RvT kan het College van bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. De RvT ziet toe op de naleving van de wettelijke verplichtingen van het College van bestuur en de naleving van de vigerende governance-code Goed Bestuur voor het primair onderwijs. Tevens houdt de Raad toezicht op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen van de stichting. De RvT is belast met het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in de jaarstukken. Gezien de samenstelling van de huidige RvT wordt gezocht naar iemand uit de profit sector.
De leden van de RvT ontvangen een vergoeding die valt binnen de normering van de geldende wetgeving (WNT).
Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de RvT, mevrouw K. Kwint, tel. 06-41324826.

Procedure

U kunt solliciteren door uw brief met motivatie en CV te sturen aan de voorzitter van de RvT van KindPunt, per mail aan: [email protected], o.v.v. ‘sollicitatie lid RvT’. Ervaring met een toezichthoudende functie is een pre. Uw reactie dient voor 20 januari 2021 in ons bezit te zijn. 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 26 januari 2021 vanaf 19.30 uur in het bestuurskantoor van KindPunt, op Leonard Springerlaan 39, 7941 GX Meppel.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.Delen: